انجام پایان نامه رشته مدیریت آموزشی | نمونه فصل پنجم

5-1- مقدمه

فصل پنجم این پژوهش به بحث و بررسی درباره نتایج حاصل از انجام پایان نامه رشته مدیریت آموزشی حاضر اختصاص یافته است . در این فصل ابتدا نتایج حاصل از بررسی اطلاعات توصیفی ارائه خواهد شد . پس از آن نتایج حاصل از انجام پایان نامه رشته مدیریت آموزشی حاضر به بحث گذاشته خواهد شد و در ادامه این فصل به یافته های ناشی از بررسی فرضیه های تحقیق اشاره می شود و پیرامون هر یک از نتایج بطور مفصل بحث و نتیجه گیری صورت می پذیرد . در پایان فصل نیز محدودیت های تحقیق و پیشنهادات عملی برای دست اندرکاران تربیت دینی دانش آموزان و پیشنهادات پژوهشی برای دانشجویان و پژوهشگران ارائه می شود .

5-2- یافته های ناشی از اطلاعات توصیفی 

بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به نمونه آماری یعنی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی استان هرمزگان نشان می دهد که : 
1- در مدارس راهنمایی مورد مطالعه نسبت معلمان و مدیران زن در مقایسه با معلمان و مدیران مرد تقریباً با یکدیگر یکسان نمی باشند . به گونه ای که زنان 17 نفر بیش تر از مردان است . این در شرایطی است که با توجه به نمونه گیری خوشه ای مرحله ای سهمیه ای به تعداد مساوی از زنان و مردان جهت تکمیل پرسشنامه تحقیق انتخاب شده بودند اما تعداد بیشتری از مردان از جواب دادن پرسشنامه های تحقیق خودداری نموده اند . به عبارت بهتر افت آزمونی ها در فرایند جمع آوری اطلاعات در مردان بیش تر از زنان بوده است . علت این امر روحیه همکاری بیشتر ، اهمیت قائل شدن و حساسیت بیشتر زنان در مقایسه به مردان است . تعداد نمونه در نظر گرفته شده برای زنان و مردان در مجموع 180 نفر شامل 90 نفر زن و 90 نفر مرد بوده است که از میان مدیران و دبیران مدارس راهنمایی شرق ، غرب و مرکز استان هرمزگان به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای ، سهمیه ای انتخاب گردیده اند .
2- بررسی میزان تحصیلات مدیران و معلمان گروه نمونه نشان می دهد که بیش ترین میزان تحصیلات در گروه نمونه مربوط به مدرک تحصیلی لیسانس می باشد که مدرک تحصیلی قابل قبول برای تدریس و مدیریت در مدارس راهنمایی است . شرایطی که طی 20 سال گذشته در ارتباط با ادامه تحصیل فرهنگیان در سراسر کشور فراهم شده است نشان می دهد که فرهنگیان استان هرمزگان نیز به خوبی توانسته اند از شرایط موجود بهره برده و مدرک تحصیلی خود را ارتقاء دهند .
وجود بیش از 45 درصد از فرهنگیان دارای مدرک تحصیلی لیسانس در دوره راهنمایی بیانگر این موضوع است که بیش از 45 درصد فرهنگیان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا دیپلم شاغل در این دوره توانسته اند ادامه تحصیل داده و مدرک تحصیلی خود را ارتقاء دهند . علاوه بر این بیش از 8/10 درصد نیز دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده که با 9/45 درصد دارندگان مدرک لیسانس بیش از 56 درصد فرهنگیان شاغل در مقطع راهنمایی توانسته اند از شرایط بوجود آمده برای ادامه تحصیل استفاده نمایند .
با این وجود هنوز بیش از 43 درصد فرهنگیان شاغل در این مقطع تحصیلی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و دیپلم می باشند . وجود حدود 5/4 درصد از دارندگان مدرک دیپلم در این مقطع نشان می دهد که هنوز تعدادی از فرهنگیان طی این مدت نتوانسته اند از شرایط موجود برای ادامه تحصیل خود استفاده نمایند .

5-3- یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق 

در پژوهش حاضر یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شد. فرضیه اصلی در ارتباط با تاثیر برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس راهنمایی استان هرمزگان است . سه فرضیه فرعی تحقیق مربوط به تاثیر سه مولفه برنامه درسی پنهان شامل جو اجتماعی مدرسه ، ساختار سازمانی مدرسه و تعامل متقابل بین معلم و دانش آموزان است و دیگر بررسی دیدگاه های مدیران و معلمان شهر و روستا با هم. 
فرضیه اول تحقیق: عوامل برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس راهنمایی استان هرمزگان تاثیر دارد.
مطابق  با دیدگاه معلمان و مدیران مدارس راهنمایی استان هرمزگان برنامه درسی پنهان تاثیر بسیار زیادی بر تربیت دینی دانش آموزان داشته است . به گونه ای که میانگین محاسبه شده برای نظرات دبیران و مدارس 85/4 از حداکثر میانگین 5 می باشد که این میزان معادل 97 درصد می باشد . t محاسبه شده (913/84) نیز در سطح اطمینان بیش از 99 درصد معناداری است . بنابراین میزان تاثیر برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموز در سطح بسیار زیاد ارزیابی می شود .
فرضیه دوم تحقیق: عامل جو اجتماعی مدرسه بر تربیت دینی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس راهنمایی استان هرمزگان تأثیر دارد . 
بررسی دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی در خصوص تاثیر مولفه جو اجتماعی مدرسه بر تربیت دینی دانش آموزان نشان می دهد که میانگین محاسبه شده برای نظرات مدیران و معلمان 66/4 از حداکثر 5 می باشد که این میزان درصد بسیار زیاد ارزیابی می شود . با توجه به t محاسبه شده (96/55) و معنادار بودن آن در سطح اطمینان بیش از 99 درصد بیانگر تاثیر این عامل بر تربیت دینی است .
فرضیه سوم تحقیق : عامل ساختار سازمانی مدرسه بر تربیت دینی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس راهنمایی استان هرمزگان موثر است . 
بررسی و تجزیه و تحلیل پاسخ های دبیران و مدیران مدارس راهنمایی استان هرمزگان در خصوص تاثیر عامل ساختار سازمانی مدرسه بر تربیت دینی دانش آموزان نشان می دهد که تاثیر این عامل نیز در حد بسیار زیاد می باشد . به گونه ای که میانگین محاسبه شده برابر 85/4 از حداکثر 5 می باشد . اختلاف میانگین محاسبه شده با میانگین نقطه برش (5/2) برابر با 35/2 است که نشان دهنده میزان تاثیر گزاری عامل ساختار سازمانی بر تربیت دینی از دیدگاه دبیران و مدیران بیش از 99 درصد (001/0>p) معنادار است .
فرضیه چهارم : عامل تعامل متقابل معلم و دانش آموز بر تربیت دینی از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس راهنمایی استان هرمزگان تأثیر دارد . 
بررسی تجزیه و تحلیل دیدگاه معلمان و مدیران مدارس راهنمایی در خصوص تاثیر عامل تعامل متقابل بین معلم و دانش آموز بر تربیت دینی نشان می دهد که میانگین مربوطه 8/4 از 5 می باشد که میانگین تاثیر بسیار زیاد عامل مذکور بر تربیت دینی است . تفاوت میانگین مذکور با متوسط قابل قبول (5/2) معادل 3/2 می باشد که نشان دهنده تاثیر بسیار زیاد این عامل از دیدگاه معلمان و مدیران بر تربیت دینی است . t محاسبه شده (51/74) نیز در سطح اطمینان بیشتر از 99 درصد (001/0>p) معنادار است .
فرضیه پنجم: مقایسه بین دبیران و مدیران روستایی و شهری در خصوص دیدگاه آنان در مورد تاثیر برنامه درسی پنهان و عوامل آن بر تربیت دینی دانش آموزان
 مقایسه میانگین انحراف معیار و اندازه گیری میزان t برای گروه های مستقل نشان می دهد که در هیچ یک از مولفه های برنامه درسی پنهان به عنوان عامل تاثیر گذار بر تربیت دینی دانش آموزان در دیدگاه دبیران و مدیران تفاوت معناداری مشاهده نشده است . در این خصوص در مجموع برنامه درسی پنهان میانگین دبیران و مدیران روستائی 88/4 و میانگین دبیران و مدیران شهری 83/4 و t محاسبه شده 878/0 است که در هیچ یک از سطوح قابل قبول 95 و 99 درصد معنادار نمی باشد . در خصوص مولفه های سه گانه برنامه درسی پنهان یعنی جو اجتماعی ، ساختار سازمانی و تعامل متقابل بین معلم و دانش آموز با توجه به میانگین های موجود و t محاسبه شده تفاوت معناداری مشاهده نشده است .

مقایسه میانگین برنامه های درسی پنهان و مولفه های سه گانه نشان می دهد که در کل برنامه های درسی پنهان و سه مولفه مذکور تقریباً نتایج یکسان و مشابهی مشاهده شده است . به گونه ای که میانگین برنامه درسی پنهان 85/4 ، میانگین جو اجتماعی مدرسه 66/4 ، میانگین ساختار سازمانی 85/4 و میانگین تعامل معلم و دانش آموز 81/4 می باشد . بنابراین تاثیر هر سه مولفه و عامل برنامه درسی پنهان در حد بسیار زیاد ارزیابی می شود .
بحث و بررسی پیرامون یافته های جانبی تحقیق 
      در این بخش از یافته های تحقیق در خصوص میزان تاثیر هر یک از سئوالات مربوط به برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان و دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی بحث و بررسی لازم انجام خواهد پذیرفت . تعداد 30 سئوال به منظور ارزیابی دیدگاه ها و نظرات مدیران و دبیران مدارس راهنمایی در قالب پرسشنامه مطرح گردیده است . از مجموع این تعداد سئوال 10 سئوال به بررسی تاثیر عامل جو اجتماعی (سئوالات شماره 1 تا 10) 10 سئوال برای ارزیابی تاثیر عامل ساختار سازمانی مدرسه (سئوالات شماره 11 تا 20) و تعداد 10 سئوال (سئوالات شماره 21 تا 30) به منظور ارزیابی تاثیر تعامل متقابل معلمان و دانش آموزان بر تربیت دینی گرفته شده است . نتایج تجزیه و تحلیل داده های مربوط به این بخش از تحقیق نشان داد که :
1- در مجموع به سئوالات مورد نظر برای ارزیابی تاثیر برنامه درسی پنهان میانگین این تاثیرات 129 از حداکثر 150 بوده است . به عبارت دیگر میانگین تاثیرات معادل 86 درصد می باشد . در صورت در نظر گرفتن حداکثر 5 برای تاثیرات میانگین این تاثیرات معادل 3/4 از 5 می باشد که به میزان 3/2 از نقطه برش 5/2 از 5 برای تعیین سطح تغییرات بالاتر است . این موضوع به خوبی نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس راهنمایی برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان موثر بوده است . و این میزان تاثیر نیز معادل 129 از 150 و یا 87/3 از 5 و معادل 96 درصد می باشد .
2- مقایسه تاثیر مولفه های سه گانه برنامه درسی پنهان یعنی جو اجتماعی مدرسه ، ساختار سازمانی مدرسه و تعامل بین معلم و دانش آموز نشان می دهد که میانگین جو اجتماعی مدرسه 18/4 از 5 (معادل 6/83 درصد) ، میانگین ساختار سازمانی مدرسه 36/4 از 5 (معادل 2/87 درصد) و میانگین عامل تعامل بین معلم و دانش آموز 35/4 از 5 (معادل 87 درصد می باشد) . بنابراین در مقایسه سه عامل مذکور عامل ساختار سازمانی مدرسه بیشترین تاثیر را از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس راهنمایی استان هرمزگان بر تربیت دینی دانش آموزان داشته است . هر چند این تفاوت بسیار ناچیز و در هیچ یک از سطوح قابل قبول 95 و 99 درصد معنادار نمی باشد .
3- مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران مدارس راهنمایی استان هرمزگان در خصوص تاثیر برنامه درسی پنهان و مولفه های سه گانه آن یعنی جو اجتماعی مدرسه ، ساختار سازمانی مدرسه و رابطه متقابل معلم و دانش آموز نشان می دهد که هیچگونه تفاوت معناداری بین دیدگاه دبیران و مدیران در خصوص تاثیر هر یک از مولفه های برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی وجود ندارد .
به عبارت دیگر مدیران و دبیران در این خصوص دیدگاه نسبتاً یکسان و مشابهی داشته اند .
4- مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران روستایی و شهری در خصوص تاثیر برنامه درسی پنهان و مولفه های سه گانه آن یعنی جو اجتماعی ، ساختار سازمانی ، رابطه متقابل معلم و دانش آموز بر تربیت دینی نشان می دهد که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد . هر چند میانگین مدیران و معلمان شهری 83/4 و میانگین معلمان و مدیران روستایی 88/4 می باشد اما این میزان تفاوت در هیچ یک از سطوح قابل قبول 95 و 99 درصد معنی دار نمی باشد . به عبارت دیگر هیچ تفاوتی بین دیدگاه مدیران و دبیران روستایی و شهری در خصوص تاثیر برنامه درسی پنهان و مولفه های سه گانه آن بر تربیت دینی دانش آموزان وجود ندارد .
5- محاسبه میزان ضریب همبستگی بین مولفه های سه گانه برنامه درسی پنهان با یکدیگر نشان می دهد که بین عوامل سه گانه با یکدیگر و با برنامه درسی پنهان یک رابطه مثبت و معنی دار است . بگونه ای همبستگی محاسبه شده برای تمام متغیرها در سطح اطمینان بیش از 99 درصد (001/0>p) معنادار است .
خلاصه نتایج 
بررسی دیدگاه ها و نظرات معلمان و مدیران مدارس راهنمایی نشان می دهد که دیدگاه آنان در خصوص تاثیر برنامه درسی پنهان و مولفه های سه گانه آن یعنی جو اجتماعی ، ساختار سازمانی مدارس و تعامل متقابل معلم و دانش آموز تقریباً یکسان می باشد به گونه ای که در هر سه عامل و میانگین های محاسبه شده یکسان و در حد بسیار زیاد می باشد . به عبارت دیگر مطابق با دیدگاه معلمان و مدیران برنامه درسی و مولفه های سه گانه آن در حد بسیار زیادی بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی تاثیر داشته است . علاوه بر این بین دیدگاه های مدیران و معلمان زن و مرد و شهری و روستایی در خصوص تاثیر عامل برنامه درسی پنهان و مولفه های سه گانه آن یعنی جو اجتماعی مدرسه ، ساختار سازمانی و تعامل متقابل بین معلم و دانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد .
محاسبه ضریب همبستگی بین دیدگاه مدیران و معلمان در خصوص مولفه های سه گانه برنامه درسی پنهان نشان داد که از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است بگونه ای که این میزان همبستگی در سطح اطمینان بیش از 99 درصد معنادار می باشد .

5-4- مقایسه نتایج پژوهش با نتایج تحقیقات پیشین 

      مقایسه نتایج این پژوهش با تحقیقات پیشین مرتبط با موضوع پژوهش بیانگر این واقعیت است که : 
1- نتایج پژوهش در ارتباط با تأثیر مولفه جو اجتماعی مدارس و تأثیر آن بر تربیت دینی دانش آموزان مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس راهنمایی با نتایج پژوهش علیخانی ( 1382 ) همخوانی دارد . علیخانی ( 1382 ) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی پیامدهای برنامه درسی پنهان ناشی از محیط اجتماعی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان نشان می دهد که بسته بودن جو اجتماعی مدرسه پیامدهای نا مطلوبی را بر دانش آموزان دارد . این در شرایطی است که در صورت وجود جو اجتماعی مطلوب پیامدهای مطلوبی را برای دانش آموزان دنبال داشته است . 
2- رضوانی ( 1380 ) در پایان نامه دکتری خود با عنوان تبیین برنامه درسی پنهان در درس بینش اسلامی دوره متوسطه جهت ارائه راهبردهایی برای استفاده از این برنامه در اثر بخشی دینی نتیجه می گیرد که برنامه درسی پنهان در دروس بینش اسلامی دوره متوسطه که می توان از آن ها به باورهای ارزشی ناخواسته و نا مطلوب یاد کرد بر یادگیری درس بینش اسلامی و استفاده از آن در زندگی واقعی تأثیر منفی می گذارند بنابر این می توان ادعا داشت که نتایج پژوهش حاضر مبنی بر موثر بودن برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان همخوانی دارد . 
3- نتایج پژوهش حاضر در خصوص موثر بودن برنامه درسی پنهان با تربیت دینی دانش آموزان با نتایج حاصل از پژوهش حداد علوی ( 1383 ) همخوانی دارد . حداد علوی ( 1383 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان " مطالعه توصیفی ابعاد جامعه شناختی برنامه درسی پنهان در مدارس راهنمایی دخترانه شهر تبریز" نتیجه می گیرد که دانش آموزان طی زندگی مدرسه ای ، برنامه درسی پنهان را فرا 
می گیرند و این برنامه ها بر ابعاد مختلف تربیتی آن ها تأثیر دارد . 

5-5- پیشنهادات تحقیق 

     در این قسمت، به ترتیب پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پس از آن پیشنهادهای پژوهشی برای محققان دیگر ارائه خواهد شد.
الف ) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق: 
1-    پیشنهاد می شود با توجه به معنادار بودن تاثیر برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی تلاش شود در مدارس به عوامل برنامه درسی پنهان توجه بیشتری گردد.
2-    با توجه به اینکه در بین عوامل برنامه درسی پنهان، ساختار سازمانی مدارس بیشترین تاثیر را برتربیت دینی دانش آموزان دارد، پیشنهاد می شود تدابیری جهت بهبود ساختار سازمانی در مدارس اندیشیده شود
ب)پیشنهادهای کاربردی
       1- به مدیران مدارس پیشنهاد می شود که هر یک از عوامل موثر بر تربیت دینی دانش آموزان را در فرایند یاددهی و یادگیری و برنامه های مختلف آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار دهند تا از نظر میزان تاثیر گذاری آن بر تربیت دینی دانش آموزان اطمینان حاصل نمایند . این بررسی می تواند منجر به اصلاح روش ها و رویه ها در فرایند یاددهی – یادگیری شود تا از این طریق برنامه درسی پنهان تاثیر بیشتری داشته باشد 
        2- همسویی بین عوامل موثر بر برنامه درسی پنهان از جمله موضوعاتی است که در مدارس باید به آن توجه شود به گونه ای که ممکن است یک عامل تاثر عامل دیگر را خنثی و بی اثر نماید . در چنین شرایطی تعیین کردن و مشخص کردن عوامل مربوط به برنامه درسی پنهان و قالب بندی جدید آن و اولویت بندی آن ها بر اساس میزان تاثیر هر عامل بر تربیت دینی دانش آموزان موجب خواهد شد که از بهترین و موثر ترین روش ها برای تاثیر گذاری مطلوب بر تربیت دینی دانش آموزان استفاده کرد .

ب ) پیشنهادات پژوهشی 
با توجه به نتایج تحقیق موارد زیر به عنوان موضوعات پژوهش برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه های مختلف تعلیم و تربیت و بخصوص در ارتباط با موضوع این پژوهش ، پیشنهاد می گردد .
1- بررسی زمینه های مرتبط با برنامه درسی پنهان در برنامه های مختلف آموزشی و پرورشی
2- تعیین تاثیر هر یک از برنامه های درسی پنهان بر کاربردهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان
3- ارزیابی میزان آگاهی معلمان و مدیران از برنامه های درسی پنهان در مدارس
4- بررسی شیوه های اجرا و نظارت بر برنامه های درسی پنهان از نظر تاثیر آن بر عملکرد آموزشی دانش آموزان

5-6- محدودیت های تحقیق

انجام پایان نامه در رشته های مختلف و بخصوص در حوزه های مربوط به علوم انسانی و از آن جمله تعلیم و تربیت با محدودیت های خاصی همراه است . این پژوهش از این جهت که یک پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد است با موانع و محدودیت های خاصی همراه بوده است که برخی از این محدودیت ها در اختیار محقق و برخی دیگر خارج از اختیار محقق می باشد که این محدودیت ها به شرح زیر آمده است:
الف) محدودیت های در اختیار محقق(قابل کنترل):
1- محدودیت زمانی : اصولاً تحقیقات دانشجویی با محدودیت زمانی مواجه می باشد . فرایند انجام پروژه های دانشجویی به گونه ای است که فرصت کافی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها وجود ندارد . از آنجایی که تحقیق حاضر در سطح استان هرمزگان انجام پذیرفته است و جمع آوری اطلاعات مستلزم انتخاب نمونه ها از شرق ، غرب و مرکز استان می باشد . لذا فرصت کافی برای نمونه های زیاد و یا انجام مصاحبه با گروه نمونه وجود نداشته است . لذا تلاش شده است در حداقل زمان موجود اطلاعات لازم از معلمان و مدیران جمع آوری گردد .
2-محدود کردن جامعه آماری به نمونه مورد بررسی که در این صورت باید برای تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
3-تاثیر زمان اجرای پرسشنامه با بروز عامل خستگی در معلمان سبب عدم انگیزه لازم شده، می تواند روی نتایج تحقیق تاثیر بگذارد.
3-    محدود کردن ابزار جمع آوری اطلاعات به پرسشنامه و عدم استفاده از روشهای دیپری مانند مصاحبه، مشاهده و ...
 ب)محدودیت های خارج از اختیار محقق(غیر قابل کنترل)
1- یکی پراکندگی استان هرمزگان است به گونه ای که فاصله شرق ، غرب استان بیش از 800 کیلومتر است . این موضوع مشکل ایاب و ذهاب را با توجه به محدودیت زمانی دو چندان کرده است.
2- محدودیت منابع : کمبود منابع پژوهشی در استان و فقدان تحقیقات مرتبط با موضوع در استان هرمزگان از جمله محدودیت های پژوهشی است که از غنای مبانی نظری پژوهش کاسته است . با این وجود تلاش شده است تا از منابع موجود اعم از کتب ، مقالات و تحقیقات انجام شده در سایر استان و دانشگاه های کشور در ارتباط با انجام این پژوهش استفاده شود .
3-عدم همکاری برخی از مدیران و معلمان به دلایل مختلف از جمله نداشتن وقت یا عدم اعتقاد به پژوهش

به منظور دریافت مشاوره در زمینه انجام پایان نامه رشته مدیریت آموزشی با موسسه ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۱۲/۱۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
مشاوره پایان نامه دکتری مدیریت

مشاوره پایان نامه دکتری مدیریت

انجام پروژه پایان نامه ارشد در تمامی رشته ها نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه در من [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۲
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت نمونه فصل پنج [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۰
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه عمران ژئوتکنیک

آموزش انجام پایان نامه عمران ژئوتکنیک

نحوه نوشتن پایان نامه عمران - خاک و پی (ژئوتکنیک) نیز همانند سایر گرایش های [...]

۱۴۰۰/۰۱/۱۸
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب