انجام پایان نامه جغرافیا-توریسم | نمونه فصل پنج پایان نامه ارشد

5-1-نتیجه گیری

رامسرآخرین شهراستان مازندران ازجهت غرب بوده که بامساحتی بالغ بر730کیلومتر مربع در مختصات جغرافیایی ̕20 ˚50 تا 50 ˚50 طول شرقی و̕20˚36تا  ̕00 ˚37عرض شمالی ازنصف النهار گرینویچ در سواحل دریای مازندران واقع گردیده است.حد شمالی آن دریای مازندران،حدجنوبی آن ارتفاعات البرز میانی، حدغربی آن استان گیلان وحدشرقی آن شهرستان تنکابن می باشد.این شهرستان ازنظرسیاسی دارای یک بخش مرکزی ودوشهر به نام های رامسروکتالم وساداتشهر وچهاردهستان به نامهای سخت سر،چهل شهید،جنت رودبارواشکور به همراه 204روستاوآبادی می باشد.
دربررسی اقلیم شهرستان رامسر ازآمارهواشناسی ایستگاه سینوپتیک رامسر طی سالهای 1387-1347استفاده شده که برطبق آن میانگین بارش سالانه شهرستان رامسرمعدل 9/1221میلی متر بوده که درماه مهربا7/275میلی مترمتوسط بارندگی بیشترین وماه تیر با3/38میلی متر با رش کمترین میزان بارندگی راطی سالهای مذکورداشته است.وضعیت دمانیز در رامسر نشان می دهدکه میانگین دمای روزانه این شهر طی سالهای 87-1347معادل8/15درجه سانتیگرادبوده است.
ازنظرتوپوگرافی کوههای رامسر جزءرشته کوههای البرز بوده که از ارتفاعات تنکابن شروع وبه ارتفاعات شهرستان رامسر درغرب متصل می گردد.کوههای ارتفاعات این منطقه ازدوران سوم زمین شناسی چین خوردگی پیداکرده ودارای قلل مرتفعی می باشد.مهمترین آنها کوه سماموس است که باارتفاع3620متردارای رسوبات دریایی(دولبه های گوش ماهی)بوده  نشانگروجود دریادرچین خوردگیهای این منطقه می باشد.
بیشترین مساحت رامسر رانواحی کوهستانی به خوداختصاص داده که این امر موجب شده این شهردر زمینه گردشگری خصوصأ اکوتوریسم قابلیت ویژه ای بدست آورد.پوشش گیاهی منطقه نیز به سه قسمت مرتع،جنگل وکشتزار تقسیم می شود.درپوشش گیاهی کشتزار درختان مرکبات،چای وکیوی بیشتر به چشم می خورد که به عنوان بخشی از درآمدساکنان بومی رامسر نیز محسوب می گردد.
درتحلیل پرسشنامه ها نیز نتایج زیر حاصل شد؛ 
در پاسخ به علت عمده ورود تعداد زیادی از گردشگران به این شهر از مجموع 384نفر جامعه آماری 165نفر (43درصد) وجود جاذبه های طبیعی فراوان در این شهر و نزدیکی به مراکز عمده توریست، 127نفر (33درصد) علت این امر را سابقه درخشان شهر رامسر در زمینه گردشگری و تبلیغات، 34نفر(9/8درصد) مهمان نوازی و فرهنگ غنی مردم رامسر و 58نفر (1/15درصد) وجود تعداد بالای مراکز اقامتی و تفریحی را علت ورود گردشگران در حد انبوه به این شهر دانسته اند. 
از مجموع 384نفر جامعه آماری این پرسشنامه 146نفر (38درصد) اولویت را به دسترسی به بازارها و مراکز خرید، 69نفر (18درصد) دسترسی به مراکز خدمات درمانی، 142نفر (37درصد) دسترسی به سواحل و مراکز تفریحی و 27نفر (15درصد) اولویت دسترسی گردشگران را به اماکن زیارتی داده اند. 
با توجه به سؤال مطرح شده تعداد 127نفر (33درصد) از جامعه آماری توسعه مراکز اقامتی در مناطق ساحلی، 81نفر (21درصد) توسعه این مراکز را در مناطق جنگلی، 111نفر (29درصد) در مناطق شهری و 65نفر (17درصد) از پاسخ دهندگان توسعه مراکز اقامتی در روستاها را مناسب دانسته اند. 
برطبق آمار استخراج شده از پرسشنامه از مجموع 384نفر جامعه آماری تعداد 8نفر (2درصد) تأثیر کیفیت در افزایش میزان مراجعه گردشگران راکم، 61نفر (16درصد) متوسط، 181نفر(47درصد) زیاد، 134نفر (35درصد) تأثیر آن را بسیار زیاد دانسته اند. 
از مجموع جامعه آماری این پرسشنامه تعداد 38نفر (10درصد) مشکل عمده و اساسی گردشگری شهر رامسر را کمبود تعداد مراکز اقامتی و خدمات ضعیف این مراکز، 200نفر (52درصد) ترافیک سنگین و مشکلات حمل ونقل، 104نفر (27درصد) عدم نظارت مسئولین ذیربط بر قیمت گذاری ها و 42نفر (11درصد) نبود امنیت کافی را مشکل عمده گردشگری شهرستان رامسر قلمداد کرده اند. 
با بررسی نتایج استخراج شده از پرسشنامه از مجموع 384نفر پاسخگو تعداد 8نفر (2درصد) مکان مناسب یک مرکز اقامتی را در جذب تعداد بیشتر گردشگران دارای تأثیر کم، تعداد 27نفر(7درصد) تأثیر آن را در حد متوسط، 142نفر (37درصد) تأثیر مکان مناسب را زیاد و 215نفر(56درصد) این ویژگی را دارای تأثیر بسیار زیاد در جذب گردشگر دانسته اند. 
با توجه به پرسش مطرح شده و اهمیت آن، از مجموع 384نفر جامعه آماری این پرسشنامه تعداد 115نفر (30درصد) افراد کم توجهی به مسئله کیفیت خدمات در مراکز اقامتی این شهر را تأیید کرده و 146نفر (38درصد) میزان توجه را در سطح نسبتاً خوب، 81نفر (21درصد) در حد قابل قبول و 42نفر (11درصد) توجه بالا به این مسئله را مورد تأیید قرار داده اند. 
باتوجه به نزدیکی شهر رامسر به پایتخت زمینه مناسبی برای گذران تعطیلات برای ساکنین تهران فراهم گردیده که در آینده با افتتاح آزادراه تهران شمال این دسترسی آسانتر خواهد شد. از جامعه آماری 384نفر این پرسشنامه 265نفر(69درصد) بیشترین مسافر ورودی به شهر رامسر را در استانهای شمالی73نفر (19درصد) از استانهای شرقی، 42نفر (11درصد) از استان های جنوبی ومرکزی و 4نفر (1درصد)استانهای غربی دانسته اند.
 طبق آمار استخراج شده از پرسشنامه در مجموع 8نفر (2درصد) تأثیر خانه های اجاره ای کاهش میزان مراجعه به هتل ها و سایر مراکز اقامتی شهر رامسر را کم، 23نفر (6درصد) در حدود متوسط، 184نفر (48درصد) این تأثیر را زیاد و 169نفر (44درصد) میزان این تأثیر را بسیار زیاد دانسته اند.
از مجموع پاسخ دهندگان به پرسشنامه تعداد 111نفر (29درصد) ضعف اصلی مراکز اقامتی موجود در این شهر را سیستم سنتی مدیریت و عدم آموزش کافی کارکنان، 73نفر (19درصد) بافت قدیمی ساختمان این مراکز و تناقض با معیارهای بین المللی، 138نفر(36درصد) هزینه بالای اقامت این مراکز نسبت به خدمات ارائه شده و عدم وجود بازار رقابتی و 62نفر (16درصد) کوتاهی مسئولان ذی ربط در برخورد با متخلفین این بخش از گردشگری به عنوان ضعف اصلی و عمده مراکز اقامتی را رامسر شناسایی کرده اند. 
با توجه به آمار استخراج شده از پرسشنامه از مجموع 384نفر پاسخگو 23نفر(6درصد) این افراد هتل ها و هتل آپارتمان ها را نسبت به سایر مراکز دارای بالاترین سهم از تعداد گردشگران ورودی دانسته ،349نفر (91درصد) سهم خانه های اجاره ای، 8نفر(2درصد) اردوگاه ها و مراکز تفریحی سازمانی و 4نفر (1درصد) سهم کمپینگ های ساحلی و کوهستانی را بیشتر از سایر مراکز دانسته اند.
 از جامعه آماری این پرسشنامه تعداد 69نفر (18درصد) کیفیت خدمات این مراکز در سطح ضعیف دانسته و 115نفر (30درصد) این سطح را نسبتاً خوب ،150نفر (39درصد) قابل قبول و 50نفر(13درصد) عالی انتخاب کرده اند
گردشگری انبوه دررامسر و تقاضای بالای گردشگران برای اقامت در این شهر در فصول بهار و تابستان زمینهمناسبی را جهت سرمایه گذاری  در حوضه مراکز اقامتی فراهم نموده ،با توجه به این موضوع از جامعه آماری این پرسشنامه تعداد 203نفر (53درصد) با ایجاد گسترش هتل های جدید و مدرن موافق بوده 123نفر (23درصد) توسعه هتل ها و هتل آپارتمان های کوچک، 15نفر (4درصد) توسعه هر چه بیشتر خانه -های اجاره ای و 35نفر(9درصد) با احداث کمپینگ ها و مهمانسراهای ساحلی و کوهستانی موافق بوده اند. 
همان طور که از متن سؤال برمی آید ایجاد قطبهای جدید گردشگری در کشور بر تعداد گردشگران ورودی به رامسر تأثیرگذار بوده است. طبق آمار بدست آماده از پرسشنامه تعداد 104نفر (27درصد) موافق ایجاد هتل های جدید و تبلیغات بیشتر بوده، 81نفر (21درصد) با آموزش کارکنان و نظارت بیشتر بر مراکز اقامتی ،111 نفر (28درصد) با سازماندهی خانه های اجاره ای و آموزش مالکان آنها و 88نفر (23درصد) با سازماندهی برنامه ریزی شده و مداوم مسافرگیران یا تابلو بدست ها موافق بوده اند. 
از مجموع 384نفر جامعه آماری تعداد 73نفر (19درصد) تبلیغات گردشگری گسترده را به عنوان اهرمی مؤثر در کاهش اثر فصلی بودن گردشگری این شهر دانسته و 92نفر (24درصد) توسعه اشکال گردشگری، 142نفر (37درصد) توسعه بر گردشگری سلامت باتأکیدبر آبگرم های معدنی و 77نفر (20درصد) گسترش گردشگری ارزان را در فصول راکد مؤثر دانسته اند. 
به طور کلی  درحال حاضر درشهرستان رامسر5هتل،13هتل آپارتمان و3متل فعالیت می کنند که ازاین تعداد 3هتل دارای درجه 4ستاره،4هتل دارای درجه 3ستاره،4هتل دارای درجه 2 ستاره و9هتل با درجه 1ستاره بوده ویک هتل هم دارای شرایط خاص خود می باشد.لازم به ذکراست که2 مسافرخانه به علت نامشخص بودن وضعیت فعالیتشان،یک مرکز تفریحی،اقامتی و3اردوگاه وابسته به ارگانهای دولتی به دلیل محدودیت های مروطه و2پلاژ وکمپینگ ساحلی به علت تغییرات کاربری در حال اجرادر این آمار محاسبه نشده اند.
نتایج بدست آمده ازبازدید میدانی  پژوهنده نشان می دهد که از مجموع 21واحد اقامتی موجود اعم از هتل،متل وهتل آپارتمان تنها2هتل،1متل و1هتل آپارتمان تحت مالکیت ومدیریت بخش دولتی بوده و3هتل،2متل و12 هتل آپارتمان باسرمایه گذاری بخش خصوصی وبعضأمشارکتهای مدنی بانکها احداث گردیده اند.
باتوجه به موضوع پایان نامه وارتباط آن با مراکز اقامتی شهر رامسر این نتایج حاصل شد؛
طبق بررسی های به عمل آمده وتوجه به شرایط جغرافیایی شهرستان رامسر ازنظر فاصله اندک کوه ودریا در انجام پایان نامه جغرافیا-توریسم حاضر می توان گفت از این تعداد مرکز اقامتی 4مورد درمجاورت با دریا،12مورددرفضای داخلی شهر،3مورد دربیرون شهرو2مورددر ییلاقات رامسر قرار گرفته اند.باتوجه به نتایج حاصل شده خانه های اجاره ای بخش خصوصی بیشترین سهم ازدرآمدهای به دست آمده ازگردشگری رابه خود اختصاص داده واز نظرتعدادنیز گستردگی قابل توجهی رادارا می باشند.براساس آمار منتشر شده توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان رامسرخانه های استیجاری بخش خصوصی  از تاریخ 26 اسفند 1391 تا 15 فروردین 1392 که دوره اوج گردشگری رامسر محسوب می شود در مجموع پذیرای252245 نفر ازکل مسافرین ورودی به شهر بوده اند. این درحالیست که سهم هتلها16407نفر،هتل آپارتمانها14896نفر،کمپهای موقت 30264 نفر،مدارس44533نفر،مهمانسراهای ادارات47178نفروچادرهای مسافرتی38479 نفر مسافر رادرخود جای داده اند.آماروارقام فوق حاکی ازسهم7/56درصدی منازل استیجاری ازمیزان جذب گردشگران می باشد.

5-2-پاسخ به فرضیات

فرضیه نخست؛مراکز اقامتی بخش خصوصی سهم بیشتری ازدرآمدهای حاصل از ورود گردشگران به شهر رامسرراجذب می کنند؛
براساس آماربه دست آمده از اداره میراث فرهنگی شهر سطح اشغال مراکز اقامتی رامسر ازکمترین سطح خودازروز26اسفند91به بیشترین سطح خود درروز7فروردین92 رسیده است.برطبق این برآورد مجموع تعدادگردشگران ورودی به رامسر ازتاریخ26اسفند91تا15فروردین 92معادل445002نفر بوده که سهم خانه های استیجاری خصوصی 252245نفر(7/56درصد)می باشد.این درحالی است که سهم هتل ها  16407نفر (6/3درصد)،هتل آپارتمانها14896نفر(3/3درصد)،کمپ های موقت 30264 نفر (8/6درصد)، چادرهای مسافرتی 38479نفر (6/8درصد)،مهمانسراهای ادرات واردوگاه ها47178نفر(6/10درصد)سهم مدارس  44533 نفر (10درصد)ازکل مسافران بوده است.

طبق بررسی های انجام شده مجموع ظرفیت هتل هاوهتل آپارتمانهای رامسر 2846 تخت بوده که ازتاریخ26/12/91تا15/1/9پذیرای31303نفر مسافربوده اند؛باتوجه به سهم 94/59درصدی(18763نفر)بخش خصوصی از این تعدادگردشگرو252245نفر مسافر مقیم درخانه های استیجاری خصوصی در مجموع بخش خصوصی تعداد 271008 نفراز گردشگران رادرتاریخ مذکور جذب کرده است.بنابراین موارد فوق گویای مثبت بودن پاسخ فرضیه نخست مبنی بر دریافت سهم بیشتربخش خصوصی ازدرآمدهای حاصل ازگردشگری درشهر رامسر می باشد لذا فرضیه مذکور تأیید می گردد.
فرضیه دوم؛تحلیل درست ازوضعیت جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسرمی تواند دربرنامه ریزیهای گردشگری نقش مهمی ایفاکند.

در انجام پایان نامه جغرافیا-توریسم حاضر نتایج بدست آمده از تحلیل مراکز اقامتی موجود در رامسراز لحاظ جغرافیایی نشان می دهد که اغلب این مراکز بجز 4مورد شامل؛هتل ملکشاه،هتل آپارتمان آریا،هتل مهتاب جواهرده ومتل جواهر از نظر دسترسی به مراکز مرتبط با گردشگری دارای موقعیت مناسبی می باشند.پیرامون پراکندگی جغرافیایی این مراکز می توان گفت که از21مورد نام برده 4مورد درمجاورت با دریا،12مورد درفضای داخلی شهر،3مرد دربیرون شهر و2مورد در نواحی ییلاقی رامسر قرار دارند. باتوجه به وسعت شهرستان رامسر وموقعیت جغرافیایی خاص آن اکثر این مراکز دارای موقعیت جغرافیایی مناسبی می باشند.
پیرامون منازل استیجاری بخش خصوصی نیزطبق مستندات فصل چهارم ویافته های تحقیق ونیز پژوهشهای میدانی وبرآیندهای کلی حاصل ازپژوهشهای انجام شده به این نتیجه می رسیم؛همانطورکه درنقشه 4-2نشان داده شداکثرقریب به اتفاق این منازل درمناطق ساحلی وبلوارهای منتهی به دریا ازجمله بلوارهای معلم وطالقانی وهمچنین مبادی ورودی شهر نظیر منطقه فرودگاه گسترش فراوانی یافته اند.
بطور کلی از مباحث ذکر شده می توان نتیجه گرفت که تحلیل درست از وضعیت جغرافیایی مراکز اقامتی شهر رامسر اعم از دولتی و خصوصی ضمن مشخص نمودن نقاط قوت وضعف این مراکزونمایانگر نمودن اولویت های توسعه گردشگری این شهرمی تواند اطلاعات ارزشمندی رادراختیار برنامه ریزان گردشگری قرار داده ونقش مهمی رادراین زمینه ایفاکند.
باتوجه به مباحث ذکر شده پاسخ فرضیه دوم مثبت بوده وتحلیلی درست از وضعیت جغرافیایی مراکز اقامتی شهر رامسر می تواند دربرنامه ریزی های گردشگری نقش مهمی ایفا کند. لذا فرضیه دوم تایید می شود. 

5-3- ارایه راهکارها وپیشنهادات؛

1- هدفمندی هرچه بیشتر توسعه زیر ساخت های گردشگری شهرستان رامسر درجهت گسترش مراکز اقامتی وپروژه های گردشگری باتوجه به اولویت های نقاط مختلف شهر ونیازهای آینده گردشگری این شهرستان 
2-سازماندهی منازل استیجاری بخش خصوصی وآموزش مالکین این منازل به عنوان بخشی مهم درگردشگری این شهروافزایش آگاهی این افرادازچگونگی رسیدن به گردشگری پایدار
3- نظارت هرچه بیشتر برنحوه توزیع انواع مختلف مراکز اقامتی درسطح شهرستان،متناسب با نیاز های هرمنطقه از نظر زیرساخت هایی همچون حمل ونقل و..
4-توسعه فعالیت های گردشگری درحوضه گردشگری سلامت با تأکیدبر آبگرم های معدنی فراوان وطبیعت بکر منطقه و توجه به پتانسیل های بالای شهر رامسر دراین زمینه 
5-حمل مشکل عمده واساسی این شهر درزمینه حمل ونقل از طریق تکمیل پروژه روگذر آبی رامسر

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه جغرافیا-توریسم با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۱۲/۱۱
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
مشاوره پایان نامه دکتری مدیریت

مشاوره پایان نامه دکتری مدیریت

انجام پروژه پایان نامه ارشد در تمامی رشته ها نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه در من [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۲
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت نمونه فصل پنج [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۰
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه عمران ژئوتکنیک

آموزش انجام پایان نامه عمران ژئوتکنیک

نحوه نوشتن پایان نامه عمران - خاک و پی (ژئوتکنیک) نیز همانند سایر گرایش های [...]

۱۴۰۰/۰۱/۱۸
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب