آموزش انجام پروپوزال دکتری رشته مدیریت- نمونه پروپوزال

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

امروزه، نخبگان جامعه و مسئولان کشور تاکید بر مدیریت فرهنگی می کنند و ما در یک جامعه فرهنگی – دینی زندگی می کنیم و خروجی این تاکید و زندگی در عمل آن نیست که مد نظر مردم و مسئولین است. چون نخبگان سیاست گذاری های فرهنگی کلانی را بیان می کنند و مجریان که از بطن جامعه هستند از فرهنگ تفسیری دیگر دارند و این مسئله همزمان در سازمانها و شرکتها هم اتفاق می افتد. اینجاست دانشگاه و نخبگان علمی کشور با درکی درست از ارزشهای فرهنگی و سیاست گذاری های کلان نهادها و ارگانها و مراجع دینی و مقام معظم رهبری به حل این مسئله همت گمارند. حال مسئله این است که یک رهبر در چنین جامعه ای دارای چه خصوصاتی باید باشد؟ یک رهبر با ویژگیهای فرهنگی چگونه رهبری می تواند باشد؟ در شکل گیری یک سبک رهبری فرهنگ مدار چه عواملی تاثیر گذارند؟ ترتیب الویت این عوامل چگونه است.
 با توجه به اینکه رهبری یک موضوع مهم و گسترده و در عین حال پر از ایده های گیج کننده و اصطلاحات، تفسیر های متفاوت گسترده ای می باشد. رهبری در هر نوعی از کار و بازی، طرح یا پروژه ای بدون در نظر گرفت مقیاس، و بدون در نظر گرفتن قدرت مالی و رسمی وجود دارد. بنابراین، راههای زیادی برای عملیات رهبری وجود دارد، به همین جهت جای تعجب نیست که تعریف و توصیف رهبری خیلی مشکل است. تري  (1960) رهبري را، عمل تاثير گذاري  بر افراد معرفی کرده  بطوريكه از روي ميل و علاقه براي هدف گروهي تلاش كنند و كونتز  (1380) رهبري را تحت تاثير قرار دادن ديگران جهت كسب هدف مشترك تعریف نموده است. اصولاً صاحب نظران رهبری را هنر نفوذ در دیگران می دانند. حال این سوالات مطرح می شود که رهبری چیست؟ آیا یک مدل فنی است؟ آیا یک رفتار است؟ آیا بیشتر یک سبک است یا فلسفه؟ یک روش مفید برای درک رهبری؛ کاوش در تفکر و نظریه ها رهبری با با رویکرد مدل، فلسفه و سبک رهبری است.
مدل رهبری؛ حاوی نظریه ها و یا ایده های است که در مورد رهبری کردن بطور اثربخش یا تبدیل شدن به یک رهبر خوب، بحث می کند.
 فلسفه رهبری؛ حاوی ایده های مبتنی بر ارزش که چگونه یک رهبر باید باشد و عمل کند و حاوی منابع قدرت یک رهبر است. 
سبک رهبری؛ یک طبقه بندی و شرح از روشها و راههای عمده که در آن رهبران در زندگی واقعی رفتار می کنند. سبک رهبری یک رویکردی ظریف تر و خاص تر از یک مدل و یا یک فلسفه است. در واقع سبک رهبری بسیاری در داخل مدل های رهبری به عنوان اجزای مدل وجود دارند. سبک یک شیوهای متمایز از رفتار است. سبک رهبری بطور قوی تحت تاثیر اهداف رهبر قرار دارد. سبک رهبری نیز ممکن است به شدت تحت تاثیر شخصیت رهبری؛ و یا شخصیت یا توانایی پیروان یا گروه تحت رهبری و یا موقعیتی که در آن رهبر افراد را رهبری می کند. سبك رهبري مجموعه اي از نگرش ها، صفات و مهارت هاي مديران است كه بر پايه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به كارمندان، تمايلات رهبري و احساس امنيت در موقعيت هاي مبهم شكل مي گيرد (مصدق راد، 1382). سبك رهبري تركيبي است از خصايص مهارت ها و رفتارهاي رهبران كه بعنوان مداخله و پي گيري از آن استفاده مي كنند (لوسیر و آچو، 2004).  
در ادبیات مدیریت، سبک‌های مختلفی از رهبری شناخته و تعریف شده است. نکته قابل توجهی که در بررسی این سبک‌ها وجود دارد این است که نمی‌توان سبک خاصی را برای همه سازمان‌ها ایده‌آل شمرد یا تجویز کرد. انتخاب یا شکل‌گیری سبک رهبری در یک سازمان بستگی به بلوغ سازمانی و ماهیت کسب و کار سازمان دارد. دانشمندان تا کنون چهار سبک رهبری؛ سبک رهبری تحول گرا ، سبک رهبری تبادلی، سبک رهبری کاریزماتیک و سبک رهبری خود شیفته مطرح کرده اند. غیر از سبک های فوق سبک هایی هم وجود دارند که در داخل مدلهای رهبری قرار گرفته اند و مستقل نمی باشند.
سنت ها و ارزشهای فرهنگی نقش مهمی را در سبک رهبری ایفا می کنند (دوگان و مدیا ، 2013). گلوبی  (1999) در تحقیقی روی تفاوت های جهانی و مبتنی بر فرهنگ در ویژگی های رهبری درک شده درخواست از مدیران میانی متمرکز بود که آیا ویژگی های و رفتارهای خاص رهبری کمک در تبدیل شدن به یک رهبر برجسته کمک خواهد کرد یا مانع خواهد شد. تناقض در رهبری وجود دارد. ارتباطات از طریق مسنجر و دسترسی آسان در این جهان کوچک ممکن است، اما فرهنگ های متمایز همیشه و همیشه ادامه خواهد داد و در سراسر اقتصاد جهانی وجود خواهند داشت. موفق ترین کسب و کارها آنهایی خواهند بود که نه تنها تفاوت های ظریف موجود در میان فرهنگ های  را درک می کنند، به مدیران اجرایی خود درک و قدردانی از فرهنگ های متمایز را آموزش می دهند. 
با توجه به موارد فوق الذکر، یک سبکی که بتواند تمام ویژگیهای یک رهبر را پوشش دهد وجود ندارد و منظور محقیقین از سبک رهبری فرهنگ مدار آن نوع رهبری است که با تاکید بر متغیرهای فرهنگی می خواهد رهبری کند.
فرهنگ مفهومی ایجابی دارد و در برگیرنده معانی والایی همچون رشد، نمو، بالندگی، آراستگی و پیراستگی و کسب فضایل و کمالات انسانی است، زیرا سنتها و عادات رفتاری و فکری در قلمرو فرهنگ قرار دارد (رفیعی، 1385: 98). گیندنز معتقد است که انشان از طریق نظام فرهنگی و معانی موروثی که نمادها متجلی شده است دانش و نگرش در باره خود و زندگی اش را به دیگران انتقال می دهد و از این طریق به آنها تداوم می بخشد و یا آنها را ثبت و نگهداری می کند و یا توسعه می دهد. ایشان معتقدند که یک فرهنگ ادغام گرا، هنجاری وجامع است(طالبی، 1385: 194-195). زارعی متن (1388: 300) ویژگیهای فرهنگی را آموختنی، قابل انتقال، ساختی اجتماعی، تامین کننده نیازهای اساسی و تحول پذیر برشمرده است.
اگرچه بر خی از صاحبنظران استدلال می کنند که تشریح و مشخص نمودن فرهنگ بعنوان یک سازه سازمانی در ادبیات به خوبی صورت نگرفته است ولی در مجموع، بر این موضوع توافق دارند گه فرهنگ سازمانی:
-    سازه ای چند وجهی است.
-    انعکاس دهنده تفکر، آداب و سنن، احساسات و احترام است که به گروه خاصی از افراد نسبت داده شده که بر اثر تعامل با محیط فراگرفته اند، و شامل تشخیص، تاثیر و رفتار است.
-    هم آموخته می شود و هم انتقال می یابد.
-    انتزاع شده از رفتار و محصول رفتار است (مقیمی، 1387: 70)
در واقع فرهنگ سازمانی، الگویی اساسی از مفروضات، ارزشها، باورهای اساسی است که روش صیحیح تفکر و احترام در خصوص مسائل و فرصت هایی که سازمان با آن مواجه می شود را مورد آزمون قرار می دهد (مقیمی، 1385: 298).
شاین (1388) بیان میدارد که فرهنگ سازمانی؛ یك الگویی از مفروضات بنیادی است كه اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تكامل داخلی آن را یاد می‌گیرند و چنان خوب عمل می‌كند كه معتبر شناخته شده، سپس به‌صورت یك روش صحیح برای درك، اندیشه و احساس كردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته می‌شود.
حال، در جامعه ای که مردمان آن توسعه یافته و در بستر فرهنگ اسلامی و ایرانی پرورش یافته اند و به طبع آن سازمانهای کشور را شکل داده اند. و تاکید مراجع دینی و مقام معظم رهبری هم در این راستا می باشد. یک رهبر در سازمانهای چنین جامعه ای، دارای چه ویژگیهایی است؟ و مولفه های آن چه میباشد؟ ترتیب متغیرهای آن در سازمان چگونه است؟ و چه اقتضاهایی دارد؟
برای پاسخ به چنین سوالاتی، از آنجایی که سبکی در مورد رهبری فرهنگ مدار وجود ندارد و نمی توانیم در مرحله اول ابعادی برای آن در نظر بگیریم، لذا برای ارائه مدل از نظر نخبگان بهره خواهیم برد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد):

برآيند سبك رهبري و سطح بلوغ كاركنان بيانگر سبك مطلوب رهبري مي باشد. در مورد رهبری تحقیقات گسترده ای انجام گرفته است و هریک از یک جنبه رهبری را مورد تجریه و تحلیل قرار داده اند. اما نتوانسته اند شکاف موجود بین پیروان و رهبری را پرکنند و اجتماعی را در بین مدلها و نظریه ها بوجود آورند. تحقیق ما در جهت ارائه سبکی است که بتواند با بهره گیری از متغیرهای رفتاری و فرهنگی اعتماد‏، ارزش، مسئولیت اجتماعی، اخلاق، عقلانیت، عدالت، استقلال، تعاملات فرهنگی، خدمت گذاری، خلاقیت، اعتقادات، روابط، نظم اجتماعی، هویت، ثبات، قدرت و الهام و ... این شکاف را به حدالاقل برساند.
با نظری بر تاریخ اجتماعی بشر، که در قرون باستان خدایان و بردگان بودند، با پایداری بردگان، بردگان به رعیت و کارگران و نهایتاً به شهروندان و کارکنان، شهروندان به شهروندان توسعه یافته تر تبدیل شدند. حال سوال اینجاست که رهبران و مدیران این تحولات را درک کرده اند؟ و خود را از قالب کارفرما و مدیران کنترل کننده به مدیران و رهبران توانبخش تبدیل کرده اند؟ 
امروزه جو جامعه و سازمانها یک جو فرهنگی است. در واقع شهروندان و کارکنان با توسعه فرهنگی، توسعه یافته اند. الزامات اداره چنین شهروندانی نیازمند رهبرانی توانبخش با سبک رهبری فرهنگ مدار است. مدیران در بستر این الزامات باید تربیت شوند. و طلب بزرگان هم این است که رهبری فرهنگ مدار در و بسط داده شود. چون برای انجام هر تحولی، بستر سازی فرهنگی لازم است (رحیمی و همکاران، 1389) لذا وجود رهبران فرهنگ مدار که بتواند در بستر فرهنگ و دانش بنیان حرکت کند می تواند در رسیدن سازمانها و کارکنان به اهداف متعالی به بهترین نحو عمل نماید. بر همین اساس، از یک طرف، لازم است ابعاد و مولفه های سبک رهبری فرهنگ مدار شناسایی شود. و از طرفی، نو بودن این تحقیق و انجام این تحقیق و تدوین سبک احتمالی آن ریشه تحقیقات زیادی خواهد بود که در حوزه فرهنگی و رهبری انجام خواهد شد. به نظر محققین تدوین سبکی فرهنگ مدارانه از رهبری می تواند مشکلات بساری از سازمانهای کشور را حل کند چون یک سبکی بومی و بر گفته از فرهنگ حاکم بر سازمانها خواهد بود.

جهت دانلود فایل وورد پروپوزال کلیک کنید.

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام پروپوزال دکتری با ما در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۸/۱۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه کامپیوتر

آموزش انجام پایان نامه کامپیوتر

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه کامپیوتر نمونه نتیجه گیری پایان نامه با [...]

۱۳۹۹/۱۱/۰۸
|
سینا
فصل اول پایان نامه مدیریت اجرایی

فصل اول پایان نامه مدیریت اجرایی

انجام رساله دکتری مدیریت اجرایی همانند سایر رساله های دکتری ملزم به صرف زمان و دق [...]

۱۳۹۹/۱۱/۰۶
|
سینا
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت اجرایی

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت اجرایی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت اجرایی به ارا [...]

۱۳۹۹/۱۱/۰۴
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب